mangabet'abetUmakis tan mangabet'abet kamon magbabawi' bana' ta rumate' li' a grabin idap komoyo mangibwat konan Dios.Na'kit na ni Jesus a gewgewan, a main nin mampangabet'abet tan man'umakis nin maksaw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *