siklongsi-kloŋvBolSayay putol nin kawayan a isada' sa ubot nin luta' sa rigrig ilog napukok sara nadtaw sa rarem nan tukil.TagPanghuli; patibong; lalang; sumibo; patibong na gawa sa tubo ng kawayan.IloSilo; pangsilo; agsilo.EngA bamboo tube trap for catching small brown crabs.Rel. tola'wansynkal'ot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *