mapurarma-purarPerf.napurarPuon:*(purar)vstBolBana' sa kasaw nin palaway maidap nin ipastang a mata kanya' mapulag.TagMasilaw; sumilaw; silawin; nakasisilaw na liwanag.IloNasilaw; napurar.EngTo be dazed by a strong light.Syn clsmasilaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *