anted'an-t`ɘdSpch var.annentedNum+anenentedannentedadjBol:Ambo' nin anro bilang sa aysing, sukat nan sayay bagay, tan raruma et o ambo' nin ma'teng alimbawa' panaon.Tag:Maliit ang distansya ng dulo at dulo.Ilo:Rukod nga asideg iti murdong ken murdong.Eng:Short in length.AntanroDer.antedenkaantedmapaantedpaantedenpangantedsangkaantedanumantedid.anted a pakaabot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *