pakasagyatpa-kasag-yatFrommakasagyatnBolAyat; sayay tawo a kalapen nayay sayay tawo sa bali ra ta kalamo' nayan mako sa keen na.TagImbitasyon; paanyaya.IloPacaawis.EngInvitation or appeal to something/event.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *