duka'du-k`a'Massduduka'adj1Bol:Ambo' nin mabista, magawa' nin say bakas, say ugali' o say gawa'.Tg:Masamat.Io:Dakes.Eg:Bad or evil in looks, actions or character.Antmaong 1Cls. synabas 2madawal2Bol:Ambo' nin mabista a bakas.Tg:Pangit.Io:Pangit.Eg:To have ugly features.AntgwapomabistaCls. syndawalenDer.dumuka'kaduka'makaduka'paduka'sangkadukaanid.duka' a nangyadi'duka' a pananemtemduka' nin ispiritoduka' pastangenmakapangwa' duka'say.duka' a nakem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *