ata'gay'a-ta'-g`ay1+atata'gayFromta'gayadj1Bol:Sukat nin alaki a distansya mangibwat sa yupa'.Tag:Mataas; matangkad.Ilo:Nangato; natayag.Eng:To be high or tall.Antayupa'beyewCls. synalayog2figBol:Butang nin iti sa u'na o maipa'ka' sa butang nin mangipangulo sa sayay grupo.Tag:Dakila; matataas.Ilo:Nangato.Eng:High in rank, greatness, importance or fame.Cls. synimpurtanti 2Der.ata'gayanatuta'gayumata'gayid.ata'gay a daya'say.ata'gay a nakemata'gay a padi'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *