ababo'a-b`a-boNum+abababoFrombaboadj1Bol:Animan a ambo' nin ararem bilang sa taaw, ubot, sugat tan raruma et.Tag:Mababaw.Ilo:Anya man nga saan a nauneg. Rabaw.Eng:Shallow, said of the sea, a hole, cut or wound. Antararem 1kantilado2Bol:Kurang sa masadag a pakatanda', pakataros, didikasyon o dibusyon. Tag:Mababaw.Ilo:Narabaw.Eng:Lack of depth in knowledge, understanding, commitment, etc.Antararem 1.1Cls. synparawpawDer.ababwenkaababwanumababo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *