pa'dengp`a'-dɘŋMasspupa'dengFromedeng1vacBol:Ipusisyon yay sayay bagay o tawo nin say mapteg a nikapa'nat.Tg:Patayo.Io:Patader.Eg:To have someone or something placed in an upright position.2nBol:Bubagay a ginawa' nin tutawo nin miduman sa bali, taytay, dalan tan raruma et; animan a nipa'deng ran karpintiro a main pakausaran.Tg:Gusali'; patayo'.Io:Patakder.Eg:A construction, building or an erected structure.Membalagbag 1Cls. synidipisyospecbali2 1intabladoGristrakturaDer.ipa'dengmama'dengmamapa'dengmapa'dengnikapa'dengpa'denganpa'dengen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *