dyakunisadya-ku-n`i-saSpdiaconisadeaconessnBolSaya nin babayi a napili' nin makitulong sa trabaho sa luob simbaan nan sayay pammemper; sa kinaProtestanti sya a nida'ton nay byay na a magsirbi sa Dios tan konran tutawo.TagDyakonesa.EngDeaconess.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *