rabe'ra-bɘ'nBol:Pananarita' nin nagsikabarang a duka' a sarita'.Tag:Pagsasalita nang masama tungkol sa ibang tao.Ilo:Panagsasao iti dakes a maibusor iti kapada nga taoEng:Too much talking, unnecessary talk or conversations.Der.marabe'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *