bagatananba-ga-t`a-nannBol:Si diriksyon sa wanan no umadap sa liwaan nan awro; diriksyon a katben nan amyanan.Tag:Kabaligtarang direksyon ng hilagaIlo:Bangir a diriksyon iti amianan.Eng:South.Rel. toamyananbaytantimogsynsurDer.mamagatanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *