galtengal-t`ɘnPerf.ginlatSpch var.galatenAtc. is man-galtenFrom*galatvo1Bol:Mangibwat sa kami'nan nan sayay bagay iyalis ya o ika' ya sa sakalakon lugar o kami'nan.Tag:Alisin; tanggalin.Ilo:Ikkaten.Eng:To remove something; expel.Antipababoisubli'Cls. synibaw'aslakaben2Bol:Gaw'en rayti nin pammaed nin matuloy yay buktot; pailot yay mabuktot o main nin inumen nan makaglat.Tag:Kunan; makunan.Ilo:Alis.Eng:To abort a fetus intentionally.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *