dayo'da-y`o'nDistansya; main nin distansya sa pisa'lean nin sayay lugar o kami'nan tan saya et nin lugar tan kami'nan.Si Pedro, tinmumbu-tumbok ya kona ni Jesus, bale' itaw ya tamo' sa dayo'. Say dayo' ni Patar sa Poblacion ket bilang mangibwat sa Binabalian Luob anggan Dewey.TagLayo; kalayuan.IloDayo.EngA distance or separation between two things.AntdaniDer.adayo'kaadayo'kaday'anmidayo'sangkaday'an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *