rabayra-b`ayvBol:Main pakagusto konan sayay bagay uno tawo.Tag:Gusto; ibig.Ilo:Kayat; kaykayatEng:The will and desire to want or like something.Antgura'Cls. syngustokursunadawenmag'aspirantipanggepumapesDer.karabayanmangrabaymarabaypakarabayrabay-rabayrabayenrumabaysay.rabay nan ibarita'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *