kaika-'`iadvBolSarita' yayti nin surnang a katarusan sa o', nin ipatarusan nay kai nipangyadi' o nikatutuo nin sayay bagay.TagHindi.IloSaan.EngThe negation of a statement or event, no.Anto'Rel. tokasa1Relambo'andi' 1Der.mapakaipakay'en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *