bal'enbal-'`ɘnFrombale'2vo1Bol:Ubatan yay sayay narisibi nin kumunikasyon o nutisya bilang wadi' surat, tiligrama tan raruma et.Tag:Gantihan; sagutin.Ilo:Subalitan; supapakan.Eng:To reply or respond to a form of communication.Cls. synubatan2Bol:Mami nin sili nan sayay bagay a ginwa' komo.Tag:Gantihan.Ilo:Subalitan; supapakan.Eng:To respond emotively to something done.synamanusenDer.pabal'en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *