iblak'i-blakPerf.niblakFrom*blakvinBol:Bigra' nin bul'isan yay sayay mabyat a bagay. Ginagara nin pamumul'is nin sayay bagay a maksaw; kai yayna wadi' ma'wit sa byat na ket iblak mayna bilang sa siminto.Tg:Binagsak.Io:Nibagsak.Eg:To intentionally put down abruptly and with force a heavy object which results in a crashing sound similar to dropping a cement block.Cls. synibul'isikansegipababnakisaltekisaltekmaupangpainabo'Der.ibla-iblakmangibblak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *