ka'bawan1ka'-ba-w`anPerf.kina'bawanSpch var.ka'bwankaabawanFromka'bawptcp1Bol:Malaem a bilang o kantidad nin bagay o tawo. Tag:Dami; karamihan; halos lahat.Ilo:Kaadu.Eng:An abundance of something. Cls. synmatawoRelnangeder2Bol:Si mas abaw nin bilang sa dupong o grupo, o mas abaw sa kantidad.Tag:Karamihan.Ilo:Kaaduan.Eng:Majority; the greater number.Cls. synkasabyan3Bol:Kai yan tuloy nin naiduma a sayay bagay bilang wadi' say gana-gana, kawanagan sa byay, kautekan tan raruma et sa byay.Tag:Pangkaraniwan.Ilo:Kadaywan.Eng:Commonness of something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *