pwirtopw`ir-toSppuertoport, harborn1Bol:Si lugar a kantilado sa rigrig baybay a duungan o punduwan ran bapor no main bagyo.Tg:Daungan; Puwerto.Io:Pagsangladan; puwerto.Eg:A deep port or harbor for ships.Cls. synduduunganpantalanpantalan2Bol:Si liwaan nan abing no manganak yay sayay ina.Tg:Puwerta.Io:Puwerto.Eg:Opening of vagina at delivery.Cls. synbuli'liwaan anak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *