*ubet'u-bɘtnBol:Say gawa' ran lalaki tan babayi no midani sara a syay pangipapas ran piaduan ra; say gawa' nan lalaki tan babayi a syay pipaka'baw.Tag:Pag-iisa ng mag-asawa; pagtatalik.Ilo:Panagyot.Eng:Sexual act, intercourse.Der.miubetsay.kai nepeg nin piuubet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *