sin sainsin sa-'insay. ofsinsainphr1Bol:Konan siin lamang a tyimpo.Tg:Sa oras na iyon; sa panahong iyon.Io:Idi dayta.Eg:At that time relating to the subject matter.2Bol:Konan sitaw - oras, taon, tan raruma et.Tg:Noong; nang.Io:Idi.Eg:During, by, at.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *