bigra'big-r`a'advBol:Kai nin sinadyaan; kai tanda' o ipa'ka' o ilalwan nin rumate' o mangyadi'.Tag:Ginawa ang isang bagay ng mabilis at hindi inaasahan.Ilo:Inaramid nga napartak.Eng:To happen suddenly and unexpectedly; abruptly.Antpalna-palna'Cls. synkaaram-aramkapingmatantamporDer.bigra-bigra'bigraanbigraenibigra'mabigra'nikabigra'pakabigra'pammigra'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *