mapagama-p`a-gaFrompagavstBolSay gawa' nin tawon mabiang sa kapapa'sar na udino sa raruman tawo.TagMaalaga.IloBiang.EngTo be concerned about something.Cls. synaburidomaasikaso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *