sambutensam-bu-tɘnPerf.sinambotFrom*sambotvoBol: Gaw'en yay sayay bagay sa naiketeg a udas ta matkap yan tuloy konan siin a tyimpo tan udas; Yadi'nen yay yadi'nen a sayay gawa' sa sayay panaon a naitanda' a kai mataga'nan ta matkap ya. Tag:Tapusin sa takdang oras.Ilo:Sambuten; aabuten; samambotEng:To take advantage of something or someone when given the chance.Cls. synaprubitsawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *