artikulo'ar-tiku-lon1BolPangikitan; panumbukan; pangunuran; pagkanepegan; rigulasyon; gan-gan.TagArtikulo; batas; tuntunin; alituntunin; pangkat; lathala.IloArtikulo; Pagalagadan; pagrebengan; linteg.EngArticle, section of rules, regulation, law, reference, guide, a rule made by a country or king.Cls. synpanumbukan 1pisusunorwaliwali2BolSayay bagay; agamiren; nagsikabarang a bagay; bubagay a matkap; usaren.TagArtikulo; iba't-ibang bagay; bagay; kagamitan.IloArtikulo; nadumaduma nga alikamen; nagduduma nga banbanag.EngArticle, a particular thing, different articles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *