labasanla-b`a-sanPerf.linabasanFromlabasvlBolMangibwat sa sayay lugar dalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.TagDaanan.IloLabasan.EngPass by somewhere without stopping.Cls. synluktawanDer.malabasanmapalabasanpamalabasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *