maiyabingInupirawan raya si Alegra ta kai nasara nin maiyabing sa nurmal nin padalan a triplit nin a'nak na.Malingwanan nayna a idap na bana' ta pinasya ana li' nin ririket na bana' ta naiyabing yayna a anak na.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *