gan-ganengan-ga-n`ɘnPerf.ginan-ganAtc. is man-gan-ganenFromgan-ganvoBol:Mandawan yay sayay tawo; ibarita' nin gaw'en nayay sayay bagay.Tag:Utusan.Ilo:Ibaon; baunen.Eng:To command something be done.synmandawenDer.gagan-ganen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *