bakunawanba-ku-n`a-wanPerf.binakunawanFrombakunavlBol:Iniksyunan yay sayay tawo o ayep nin tambar a ipanguntra sa masakit tan ipamaksaw nin risistinsya na.Tg:Bakunahan.Io:Bakunaan.Eg:To vaccinate or inoculate someone as a protection against diseases.Cls. syniniksyunan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *