rabay-rabayra-bay-ra-b`ayFromrabayvBol:Say kaingaran nin mariga maipa'ka' sa sayay tawo o bagay o say pammili' sa sayay tawo o bagay.Tag:Gustong-gusto.Ilo:KaykayatEng:Strong liking or preference, fondness.Antgura'Cls. synapes-apesengustu-gustopaburito 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *