gawa' sa pamamaliga-w`a' sa pa-ma-ma-l`isay. ofgawa'phrBol:Say trabahwen sa bali bilang sa mangluto', mami'pi' tan raruma et.Tg:Gawaing bahay.Io:Aramid iti balay.Eg:A household chore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *