ganaganga-na-gannrareBol:Sarban nagsikabarang a nikasama' a naiyanor ket nadinep sa sayay lugar ket mabistan itambak sa tanaman; luta' a main nin abuno na a ipamalambot nin mumula; luta' a main pataba' na.Tag:Pataba ng lupa; abono.Eng:A compost used for fertilizer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *