masakbayanma-sak-ba-yanPerf.nasakbayanFromsakbay1vstTagNaagahan.EngAble to do early.2nBolKlasi nin pari a madali' a katutubo' na ket mayatab ana sa a'pat a bulan nin katutubo'.TagPaga; palay na mabilis tumubo.IloMasapa nga pagay.EngA quick-growing early rice, planted off season.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *