gawa'ga-w`a'Massgugawa'infBol:Trabaho; sayay bagay a matkap nin gaw'en, o nagawa' mangibwat sa saya et nin bagay.Tg:Gawa'.Io:Aramid.Eg:An activity or something that is to be done or has been done.Cls. syntrabahoDer.gagawa'gaw'angaw'engawa'-gawa'gumwa'ipagawa'magawa'makagwa'mangwa'migwaannikagwa'nikigawa'pigagawa'say.gawa' sa pamamali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *