wilgawil-gaSpnhuelgastrike, stoppage, walkoutnBol:Katetgen ran magtrabaho nin trabahador tan implyado ta pigaw nin mabyan saran mas ata'gay nin swildo, mas anted nin udas nin pagtatrabaho tan raruma et nin binipisyo.Tag:Welga; aklas; aklasan.Ilo:Welga.Eng:A strike of workers and employees.AntmagtrabahoCls. synprutistaDer.magwilga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *