gurotg`u-rotn1Bol:Si parti nan lalaman mangibwat sa yupa' nan teen anggan awak.Tg:Likod.Io:Bucot.Eg:The back or backbone of the body or a thing.Antadap 1specbukun-gurot2Bol:Si lugar o parti a iti sa rubari' nan adapan nan sayay bagay.Tg:Likod.Io:Likod.Eg:The area behind something.Antadapan 2Cmpdbukun-gurotDer.gumurotgurutangurutenigurot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *