kerengenkɘ-rɘ-ŋɘnFromkerengvoBolSay parpar garamay patnuyen na a deles nan gitara ta tunowen naya; tan raruman instrumento a main deles.TagKalabit; var; kalbit; kulbit.IloKutengteng; ketengketeng.EngTo strum a guitar, banjo, etc.Cls. synketeng-ketengen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *