abilidad'a-bi-li-d`adMassuabilidadSpnhabilidadability, skilln1Bol:Pakababa' o talinto nin mangwa' nin sayay bagay.Tag:Kakayahan sa paggawa ng isang bagay o gawain.Ilo:Kinalaing a mangaramid iti maysa a banag.Eng:Ability or competence.Cls. synpakababa'2Bol:Ambo' nin urdinaryo nin pakababa' nin mangwa' nin sayay bagay bilang sa madyik tan raruma et.Tag:Kakayahan.Ilo:Talinto; mabalinanEng:Ability to produce extraordinary results such as by magic or supernatural means.Cls. syntalintoDer.maabilidad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *