bula'-bula'Sarain anamaet saray mampangyakay nin bula'-bula', say ibwatan ran sarayti ket iti tamo' sa mundo.Bula'-bula' kasabyan kwinto ran nabok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *