atras'a-tr`ascf*(atrasa)Spatrásbehind, at the back, backwardsadv1Bol:Kimey nin anunor nin nakagurot bilang wadi' lumalako o gawa' nin sumubli' sa tarana' mangibwat sa suyot bilang wadi' mamilang tan raruma et.Tg:Atras.Io:Sanod.Eg:A backwards movement.Antsulonggenanunor2Bol:Kai ana nin pangituloy sa nitarana' ana nin gaw'en.Tg:Urong.Io:Atang.Eg:Retreat or withdrawal, as of a candidate, soldiers, etc. in defeat .AntabantiDer.atrasaniyatrasmakaatraspaatrasenumatras

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *