absint'ab-s`intEngabsentvstBol:Kasa yay tawo sa matkap a kami'nan na.Tag:Hindi pununta o pumasok.Ilo:Saan nga simrek iti trabaho wennu iskwilaan, saan ng napan,Eng:Absent.Cls. synkasa1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *