rarusanMangibwat sa nipangida'ton nan lalaman nan diri ket rarusan natamo sa kukasalanan tamo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *