ipa'ka'1'i-p`a'-ka'Atc. is man'ipa'ka'Perf.nipa'ka'Frompa'ka'vinSay iti sa kaisipan nan sayay tawo a syay wanan tutuo.Ket kapingmatan, rinmate' yay amo na nin kai na gapo nipa'ka' nin rumate' ya. Andi' ipa'ka' a duka' sa kapadan tawo ta kai mo tanda' no tutuo udino kai.Andi' ka mamasukrip konran lalaki sali' sakalakoy ipa'ka' ra komo.TagAkalain; ipalagay; maghinala.IloIpapan; ipagarup; ipato.EngTo consider or presume something usually with suspicion.Cls. synwana sa nakemDer.kaipa'kaanmaipa'ka'mangipa'ka'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *