ipa'ka'1'i-p`a'-ka'Perf.nipa'ka'Atc. is man'ipa'ka'Frompa'ka'vinBol:Say iti sa kaisipan nan sayay tawo a syay wanan tutuo.Tag:Akalain; ipalagay; maghinala.Ilo:Ipapan; ipagarup; ipato.Eng:To consider or presume something usually with suspicion.Cls. synwana sa nakemDer.kaipa'kaanmaipa'ka'mangipa'ka'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *