dyakunodya-ku-n`onrareBolSaya nin napili' a lalaki nin mapagpyawan tan masirbi sa Dios pigaw tumulong ya sa ikaaligwas nan siin a pammemper a kamainan na.TagDiyakono.EngDeacon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *