ibilang'i-b`i-laŋPerf.nibilangAtc. is man'ibilangFrombilang2vin1Bol:Ikwinta o ipa'sar yan sayay bagay o iti sa sayay kapapa'sar a sayay bagay.Tg:Ituring.Io:Ipagarup.Eg:To appraise, deem or count as something.synikwinta 22Bol:Iyayi yay sayay tawo o bagay sa bilang.Tg:Isama.Io:Iraman.Eg:To include in the counting.Der.maibilangmangibilangmangkaibilang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *