adapan'a-da-panFromadap1advBolMain a saya tan saya sa gaw'en nin piiirgo o raruma et.TagHarapan.IloAgsinnango.EngTo do something face-to-face or in person.Der.adap-adapanmiadapanpiadapan2nBolSi iti sa u'na nin kami'nan o parti nan sayay bagay o tawo.TagHarapan.IloSangwanan.EngThe place in front of something.Antgurot 2Cls. syntemben3nBolIti sa prisinsya nan saya, bilang wadi' si Dios.TagSa harap ni.IloIdiay sango ni.EngIn the presence of someone, in the area in front of them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *