ayupa' a nakem'a-yu-pa' a na-kɘmsay. ofnakemayupa'phrfigBolPigagawa' nan sayay tawo a ambo' yan marangas nokai edet mauyamo' ya. magalang tan maado' sa kapadan tawo.TagMababang loob.IloNababa ti pakinakem.EngHumble, meek.Syn clsmapasinsyamaumildiid.maayupa' a nakemsay.siaayupa' a nakem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *