agos'`a-gosn1Say palayo nin likido bilang sa ranom, lwa', daya' tan raruma et.Makapoy a agos nin ranom sa tubo kanya' nin kasan lumiwa' sa gripo.TagGalaw ng tubig, pawis, dugo o ano mang uri ng likido.IloPanagkuti iti ling-et, dara, wennu anya man a klasi iti danum.EngThe flow of a liquid such as blood, tears, water, etc.Cls. synandar 22Say palayo nin ranom sa taaw.Maksaw a agos no kayadi' nin bagyo kanya' nin alalaki a burakan.TagGalaw ng tubig at hangin na may tiyak na direksyon.IloKuti iti angin ken danum nga adda iti pagturungan na.EngA body of water moving in a definite directionDer.agusanmaiyagospaagusenumagos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *