agos'`a-gosn1Bol:Say palayo nin likido bilang sa ranom, lwa', daya' tan raruma et.Tag:Galaw ng tubig, pawis, dugo o ano mang uri ng likido.Ilo:Panagkuti iti ling-et, dara, wennu anya man a klasi iti danum.Eng:The flow of a liquid such as blood, tears, water, etc.Cls. synandar 22Bol:Say palayo nin ranom sa taaw.Tag:Galaw ng tubig at hangin na may tiyak na direksyon.Ilo:Kuti iti angin ken danum nga adda iti pagturungan na.Eng:A body of water moving in a definite directionDer.agusanmaiyagospaagusenumagos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *