igagara'i-ga-g`a-raPerf.nigagaraFromgagaravinBol:Ipurok yay sayay bagay para sa sayay pangikanaan.Tag:Italaga; iukol.Ilo:Dutoken; pusgan.Eng:To set aside or dedicate something for a purpose.Cls. synida'tonitalagaDer.maigagaramangigagarawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *